fbpx

Blog

PočetnaFluktuacijaŠta prethodi fluktuaciji?

Šta prethodi fluktuaciji?

Ma koliko izgledalo kao fraza, poslovicu “Bolje sprečiti, nego lečiti.”, u slučaju fluktuacije, treba shvatiti vrlo ozbiljno.
Velika fluktuacija je složena pojava, na koju utiču brojni faktori. Stoga, ne treba biti slepi posmatrač i voditi se onim “svi su zamenljivi”, jer se fluktuacija ponaša ubrzanim i pojačavajućim tempom. Logika implicira da se ovim „problemom“ treba pozabaviti pre nego što se dogodi.

Fluktuacija – Uticaji

Stručna literatura mnogih istraživača kao i praksa ukazuju da je jedan od najboljih i najuže povezanih konstrukata same fluktuacije, zapravo namera za napuštanje organizacije. Stoga je značajno baviti se pojmom namere za napuštanje, jer njenim otkrićem “dobijamo” šansu za sprečavanjem fluktuacije.
Kako bi se ovaj konstrukt bliže odredio potrebno je napraviti distinkciju između njega i bliskog konstrukta napuštanja organizacije. Naime, dok namera napuštanja organizacije predstavlja određenu vrstu stava zaposlenog prema radu u određenoj organizaciji, samo napuštanje organizacije predstavlja zapravo bihejvioralnu realizaciju te namere. Dakle, napuštanje organizacije predstavlja prestanak radnog odnosa jedne osobe u datoj organizaciji.

Šta je to namera napuštanja?

Namera napuštanja organizacije se najčešće definiše kao namerna i svesna spremnost da se napusti organizacija u kojoj osoba radi. Ova namera se obično utvrđuje u odnosu na definisani vremenski interval i osim misli o davanju otkaza, uključuje i spremnost na traženje novog radnog mesta. Namera za napuštanje se može izmeriti putem različitih upitnika, koje su standardizovane za našu kulturu. Oni jesu dobar pokazatelj same namere za napuštanje, a samim tim i potencijalne fluktuacije.

Prevencija fluktuacije – Izbeći nameru napuštanja

Pojedini istraživači smatraju da zaposleni traže ravnotežu između ulaganja i dobiti. Pod ulaganjem se podrazumeva trud, znanje i veštine koje zaposleni imaju, dok se pod dobiti smatraju naknada i priznanje koju zaposleni dobijaju od organizacije. Grenberg naveo je da oni zaposleni koji smatraju da su nagrađeni manje od onoga što zaslužuju pokazuju ponašanja kao što su povećano odsustvovanje, kašnjenje na posao, smanjenu produktivnost i napuštaju svoje organizacije.

Zbog svega navedenog, svakako bi se valjalo voditi parolom “Bolje sprečiti, nego lečiti”. Prevencija fluktuacije bi u ovom smislu bila posmatranje ponašanja zaposlenih i stavova o samom radnom mestu u pravcu ispitivanja pre svega namere za napuštanje organizacije, a onda i ponašanja kakva su odsustvovanje sa posla, kašnjenje, smanjena motovacija i produktivnost.

Ovaj tekst sadrži tvrdnje i definicije sledećih autora:
Popov, 2009; Adams, 1963; Greenberg, 1987; Milkovich and Newman; 2008 Greenberg (1990).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Može vas zanimati: Fluktuacija